Stiftelseförordnande

STIFTELSETYP

Insamlingsstiftelse

STIFTARE Kathrin Fors

STIFTELSENS NAMN

Insamlingsstiftelsen Trust

STIFTELSENS ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen Trust skall, med stöd av insamlade medel, verka för att erbjuda ekonomiskt stöd till vuxna kvinnor som efter att som barn blivit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp och behöver behandling/ terapi för att bli hela igen. Stiftelsen kan använda medel för att stödja övriga ändamål som är i linje med stiftelsens mål och syften.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden. Stiftelsen bildas genom undertecknande av denna handling och genom ett upprop som tillkännages bla på Insamlingsstiftelsen Trusts hemsida.

FÖRVALTNING

För stiftelsen finns stadgar enligt bilaga. Till stiftelsen inkommer medel i huvudsak i form av:

- Donationer från privatpersoner och företag via stiftelsens hemsida, eller till bankkonto

De medel som inflyter till stiftelsen ska förvaltas av styrelsen i överensstämmelse med stiftelsens stadgar och därmed uppfylla ändamålet. Styrelsen skall inledningsvis bestå av:

Kathrin Fors

Rasmus Fors

Jonathan Fors

Insamlingsstiftelsen får bedriva näringsverksamhet.

REVISION

För tillsyn av ändamålets uppfyllande och förvaltningen i övrigt skall finnas en auktoriserad revisor. Denna utses för ett verksamhetsår i taget av styrelsen.

DESTINÄRKRETS

Mottagare av ekonomiskt stöd från stiftelsen skall vara behövande vuxna kvinnor som har behov av ekonomiskt stöd för att kunna påbörja eller fortsätta sin behandling/ terapi/ eller helandeprocess, efter att ha blivit utsatt för incest eller andra sexuella övergrepp som barn. Stöd ges i form av bidrag och dessa utbetalas direkt till respektive kvinna.

Kathrin Fors

2018-10-02