Stadgar - Insamlingsstiftelsen Trust

Gällande från 2018-10-01

Bildad 2018

Org.nr

Hemort Sundsvall

§ 1. STIFTELSENS ÄNDAMÅL

Insamlingsstiftelsen Trust skall, med stöd av insamlade medel, verka för att erbjuda ekonomiskt stöd till vuxna kvinnor som efter att som barn blivit utsatta för incest eller andra sexuella övergrepp och behöver traumabehandling/ terapi för att bli hel igen. Alla kvinnor som blivit utsatta och behöver behandling/ terapi, skall oberoende av sin ekonomi, kunna ta den möjligheten. Vare sig det sker via privata eller offentliga vårdgivare. Den privata ekonomin skall inte vara ett hinder för att få den hjälp man behöver.

Så många som möjligt skall kunna få ekonomiskt stöd till läkningsprocessen efter de sexuella övergrepp de utsatts för som barn och målsättningen är att alla utsatta skall ha råd att ta de behandlingar just de behöver.

Insamlingsstiftelsen skall göra det genom ekonomiskt stöd/ bidrag till enskilda kvinnor.

Ändamålet tillgodoses genom bidrag till de styrelsen utser.

Stiftelsen är fristående, partipolitiskt och religiöst obunden.

§ 2. STYRELSE

Stiftelsens angelägenheter ska handhas av en styrelse som skall bestå av 3-5 ledamöter. Styrelsen väljs på första årsmötet. Styrelseuppdragen skall gälla tills vidare utan bestämd mandattid. Styrelsen väljer inom sig ordförande samt de övriga funktionärer som den anser vara nödvändiga.

Utökning respektive minskning av antalet styrelseledamöter inom ramen för vad som föreskrivs i stadgarna, beslutas av styrelsen med åtföljande styrelseledamotsval. Vid ledamots avgång utses efterträdare av styrelsen.

Styrelsen skall också tillse att stiftelsens administrationskostnader hålles på en rimlig nivå.

§ 3. SÄTE

Stiftelsen skall ha sitt säte i Sundsvall.

§ 4. FIRMATECKNARE

Stiftelsen firma tecknas av den eller de styrelsen utser.

§ 5. ERSÄTTNINGAR

Till styrelsen kan komma att utgå skälig ersättning för med styrelseuppdraget förenade kostnader. En revisor ska för sitt uppdrag erhålla skäligt arvode.

§ 6. STYRELSENS SAMMANTRÄDEN OCH BESLUTSFÖRHET

Ordförande skall tillse att sammanträde hålls när det behövs och kallar härtill per e-post eller muntligen minst två veckor innan mötet. Härutöver skall styrelsen sammankallas när ledamot så begär.

Styrelsesammanträden kan hållas per e-postkorrespondens, per video- eller telefonkonferens alternativt via liknande kommunikationskanal. För underskrift av protokoll accepteras handling som skannas efter undertecknande och skickas med e-post.

Styrelsen är beslutför med minst två ledamöter deltagande vid sammanträde. Beslut fattas med enkel majoritet. Ordförande har utslagsröst vid lika röstetal. Vid sammanträden skall protokoll föras i nummerföljd. Protokollen skall undertecknas av ordföranden och den som utsetts att föra protokollet.

§ 7. FÖRVALTNING

Stiftelsen ska ha egen förvaltning. De medel som inflyter efter det upprop som stiftelsen avser att publicera i media och på sin hemsida, skall bilda en självständig förmögenhet som främjar stiftelsens bestämda och varaktiga ändamål. Stiftelsens styrelse beslutar om anslag av de samlade resurserna. Stiftelsen skall tillgodose sitt syfte genom att använda sina insamlade medel för att utdela bidrag till personer som styrelsen utser. Medlen skall även gå till att främja ändamålet i stort enligt §1. Styrelsen skall vid förvaltning av stiftelsens tillgångar tillse att deras egendom är förvarad på fullt betryggande sätt.

§ 8. RÄKENSKAPER OCH REVISION

För stiftelsen skall föras erforderliga räkenskaper. Granskning av styrelsens förvaltning och räkenskaper ska utföras av en av styrelsen utsedd auktoriserad revisor med angivande huruvida stiftelsen förvaltat stiftelsen i enlighet med stadgarna, god stiftelsesed och gällande lagstiftning. Räkenskapsår skall vara kalenderår. Styrelsens förvaltningsberättelse tillsammans med ekonomisk redovisning för föregående verksamhetsår skall senast den 1 maj överlämnas till stiftelsens revisor, vilken inom två månader skall upprätta revisionsberättelse. Verksamhetsberättelse, årsredovisning och revisionsberättelse skall i laga ordning överlämnas till Länsstyrelsen i Västernorrlands län.

§ 9. ÄNDRING AV STADGAR

Ändring av dessa stadgar får endast beslutas av stiftelsens styrelse vid sammanträde, där samtliga ordinarie ledamöter deltagit och beslutet fattas av en fulltalig och enhällig styrelse.

Styrelsen får utan tillstånd av myndighet ändra, upphäva eller åsidosätta särskilt angivna föreskrifter i stiftelseförordnandet som angår en annan fråga än som anges i 6 kap. 1 § första stycket 1 stiftelselagen (1994:1220).

Vid ändring har styrelsen att beakta att det i vissa fall krävs tillstånd av myndighet eller underrättelse till myndighet, vilket framgår av 6 kap. stiftelselagen.

§ 10. UPPLÖSNING AV STIFTELSEN

Vid upplösande av stiftelsen skall dess tillgångar skänkas till lämpligt välgörande ändamål vars strävan är förenlig med stiftelsens verksamhet. Detta beslut fattas med enhällig och fulltalig styrelse. Förutsättningarna för att stiftelsen skall upphöra framgår av 6 kap. 5 §, 7 kap. och 11 kap. 2 § stiftelselagen.

§ 11. NÄRINGSVERKSAMHET

Stiftelsen kan bedriva näringsverksamhet.

§ 12. EXTERNA PROJEKT Stiftelsen kan även fungera som samarbetspartner/ organisatör för projekt, organisationer eller föreningar som inte ägs av stiftelsen. Dessa projekt måste dock vara i linje med stiftelsens ändamål.