Med din hjälp kan fler välja sin egen väg till att bli hel igen

Upprop

Insamlingsstiftelsen Trust

Härmed informerar Insamlingsstiftelsen Trusts stiftare att pengar som doneras efter detta upprop skall tillföras den nu nybildade Insamlingsstiftelsen Trust. 

Läs vidare här om Insamlingsstiftelsen Trust, dess syfte och vad det skulle kunna betyda om du är med och stödjer den.

Stadgar och stiftelseförordnande hittar ni under "Om oss"Trots ett öppnare samhällsklimat för möjligheten att våga prata om incest och andra sexuella övergrepp och fler ögon som vågar vara öppna i dessa sammanhang, så är problemet tyvärr både väldigt allvarligt och omfattande. Insect och andra sexuella övergrepp inträffar i alla samhällsklasser och på alla samhällsnivåer. Enligt statistik från BRÅ, Brottsförebyggande rådet, anmäls cirka 17 000 sexualbrott i Sverige varje år och dessutom är mörkertalet för de som inte anmäler mycket stort. Ser man på barn är de polisanmälda våldtäkterna så många som 3 000 per år och då räknar BRÅ med ett mörkertal på 90 procent. 

Om vi sen ser på de följder som alla dessa övergrepp kan ge, så är det naturligtvis olika beroende på hur situationerna har sett ut och hur den drabbade har upplevt situationen, men något slag av konsekvens blir det alltid. Tex så påverkas de allra flesta mycket starkt negativt av rädsla, obehag, maktlöshet, skuld och skam. Och det är vanligt att de drabbade bli traumatiserade. Det betyder att våra inre system i kroppen går in i ett överlevnadsläge pga att övergreppssituationen är så obehaglig. Vilket då resulterar i ett kraftigt stresspåslag för kroppen. Men det som händer sen är att kroppens system inte lika enkelt kan förstå att händelsen är över, utan kroppen blir kvar i detta stresspåslag på olika sätt. Detta ger långvariga negativa hälsoeffekter, alltså både problem med nuet men det tros också kunna utlösa långsiktiga kroniska sjukdomstillstånd.

Med detta som bakgrund vet vi att det finns många många vuxna kvinnor som har behov av hjälp för att få möjligheten att bli hela igen och slippa tvingas leva med detta trauma och dess effekter år efter år. För även om de sexuella övergreppen inträffade 30-40 år tillbaka i tiden kan de prägla den utsattes hela livssituation. Ofta behöver de som har varit utsatta för sexuella övergrepp i barndomen vanligen flera typer av behandlingar, inte bara psykoterapi i form av samtal, som man ofta tänker på i första hand. För sexuella övergrepp ger skador både i kroppen och själen och behöver ofta bearbetas på flera olika sätt som specifik traumabehandling, samtalsterapi, men också ex bildterapi och olika kroppsterapier, för hjälp mot de psykosomatiska besvären.  Men alla är unika och hur man bearbetar de övergrepp man har varit utsatt för skiljer sig också åt från person till person.  Det som är det viktigaste här är att var och en får göra det på sitt eget sätt och med tillgång till den experthjälp som krävs. Dock är det här som problem då ofta uppstår. För beroende på var i vårt avlånga land vi bor, så varierar den vård och behandling som finns att tillgå. Kunskapsbrister och svårigheter med att få tillgång till rätt behandling gör att en god ekonomi till slut ofta är det som kan ta dig vidare till den behandling du behöver. Men alla drabbade kvinnor borde ha rätt till den hjälp de behöver oberoende av ekonomi eller var i landet de bor!-Insamlingsstiftelsen Trust vill göra skillnad för kvinnor som utsatts för incest eller andra övergrepp som barn. 

-Insamlingsstiftelsen Trust vill finnas till för alla de kvinnor som finns där ute som behöver stöd ekonomiskt för att kunna få ta del av behandlingar som krävs.

-Insamlingsstiftelsen Trust vill kunna vara ett ekonomiskt stöd så att alla kvinnor kan bli hel igen.

-Insamlingsstiftelsen Trust vill kunna vara en ekonomiskt hjälp för drabbade kvinnors möjlighet till att må bra igen.